HOME

Hasicí přístroje

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Jaké rozlišujeme typy hasicích přístrojů

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na:

  • Pěnové
  • Vodní
  • Sněhové
  • Práškové
  • Halotronové

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky – ty se dělí do tzv. tříd požáru:

Tř. druh hořlavé látky

A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím

B - hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí

C - hoření plynných látek hořících plamenem

D - hoření lehkých alkalických kovů

Jakým hasicím přístrojem co hasit

 

Pěnový HP


Vhodný – pevné hořlavé látky, benzín,  nafta, minerální oleje a tuky

Nevhodný - hořlavé kapaliny mísící se s vodou, hořlavé plyny

Nesmí se použít – elektrická zařízení pod proudem lehké a hořlavé alkalické kovy

 

Vodní HP

Vhodný – papír, dřevo a další pevné hořlavé látky alkoholy

Nevhodný – benzín, nafta, líh, ředidlo, hořlavé plyny, cenné materiály

Nesmí se použít –elektrická zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy, látky prudce reagující s vodou

( např. kyseliny )

rostlinné a živočišné tuky a oleje

 

 Práškový HP

Vhodný – elektrická zařízení pod proudem hořlavé plyny, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televizory a další elektronika

Nevhodný - dřevo, uhlí, textil

Nesmí se použít – lehké a hořlavé alkalické kovy

 

 

Sněhový HP

Vhodný – elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, jemná mechanika a elektronické zařízení

Nevhodný – pevné hořlavé látky

Nesmí se použít – lehké a hořlavé alkalické kovy

hořlavý prach sypké materiály

 POZOR!!! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!!!

 

 Halotronový HP

Halotronové přístroje je možné rodělit na:
tetrachlorové - již se nepoužívají
bromidové
tetrafluoridbrometanové - lze je použít i v uzavřených prostorách

 
Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.Je vhodný k hašení:· automobilů· jemné mechaniky a elektroniky, počítačů· elektrických zařízení pod proudem· archivů a cenných materiálů

 

POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání – hrozí poškození Vašeho zdraví!

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální – dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

 

 Jak správně umístit a používat hasicí přístroje

- HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
- V nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
- HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
- Přenosné HP se
umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
- HP umístěné n
a podlaze musí být zajištěny proti pádu

- V dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob

Správné použití HP je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.

 

 

 

Pamatujte!

 

 

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.Kontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.
Něco málo z našich právních předpisů Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!

Převzato od SDH Zliv a SDH Dubičné

 

 

 

 © Pavel Pancl 2013